רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 18 ביוני 2017

*דבר תורה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א - סגולת השם הקדוש "פי"*

*יהיו לרצון אמרי פי*

*רפאנו ה' ונרפא הושיעני ונושעה כי תהילתנו אתה.*

******
מובא במרן בשולחן ערוך (או"ח סימן צח, ס"א) המתפלל צריך שיכוון בליבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו ויחשוב כאלו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכונתו זכה בתפילתו.. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם, עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמיות ולהתגברות כח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. ואם תבוא לו מחשבה אחרת בתוך התפילה, ישתוק עד שתתבטל המחשבה עכ"ל.

והביא על זה "המגן אברהם" סגולה לבטל מחשבה זרה בתפילה, כתב בספר הגן (סוף יום שני) לבטל מחשבה רעה בשעת התפילה יאמר ג' פעמים פי פי פי, ואחר כך ירוק ג' פעמים. ולא ירוק לגמרי, אך בדרך נחת, והלשון תהא בין שפתיים בשעת הרקיקה ובודאי תלך המחשבה.

והוסיף על זה המגן אברהם, ואינו נראה לי לעשות כן בתוך תפילת י"ח, דהווי הפסק, ומי יודע אם רפואה בדיקה היא עכ"ל.

****
והנה דברים אלו עמוקים מאוד, ויש בהם סודות נשגבים. והנה נביא לתועלת לכלל וביותר לבני קהילתנו הקדושה, למען יוחק לדור אחרון דברים קדושים אשר נאמרו על ידי רבותינו הקדושים זצוק"ל, ובזכות דברים קדושים אלו הקב"ה ישלח לנו רפואה וחיים, שנוכל להמשיך מה שקיבלנו על עצמנו בצעירותינו להיות קול קורא לדבר ה' בשער בת רבים, וישלח הקב"ה רפואה בגרוננו ושלא יחסמו מעיינות רבה ח"ו, כי לתקן באנו.

****
הנה הסגולה שמביא המגן אברהם בשם ספר הגן לומר פי פי פי לבטל מחשבות רעות, הנה שורש המחשבות הרעות באות משלושה דברים הקנאה, התאוה והכבוד הם השלושה שורשים של כל המחשבות הרעות, והם האבות נזיקין אשר מוציאים את האדם מן העולם. 

והנה רבותינו הקדושים דקדקו ואמרו, מובא במשנה באבות (פרק ה, משנה ו) עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן פי הארץ, ופי הבאר, ופי האתון... והנה בשבוע של בריאת העולם ביום שישי בכניסת השבת, לפני שביום השביעי שבת וינפש, הקב"ה השלים עשרה דברים לברוא, ושלושה מהם הם פי הארץ, פי הבאר, פי האתון. והנה מובא בספר דברים נחמדים לרב הקדוש בעל הבני יששכר על המשנה שם, שמביא בשם מחותנו המקובל האלוקי רבי צבי הירש מזידיטשוב זצוק"ל וזל"ק, פי הארץ ופי הבאר ופי האתון שלושתן מסודרים בג' פרשיות בתורה כסדר, פי הארץ בפרשת קרח, פי הבאר בפרשת חוקת, ופי האתון בפרשת בלק. וממשיך הבני יששכר זצוק"ל ואומר, ושמעתי מכבוד מחותני הקדוש מהרצ"ה זצלה"ה מזידיטשוב, שמה שיש בקבלת הקדמונים להעביר מחשבה זכה בתפילה לומר פי פי פי, הוא על פיות הנ"ל, ואיני יודע הטעם כעת אבל ציינתי למחשבה עכ"ל.

****
והנה סגולה זו לומר פי פי פי, מובאת בספר שורשי השמות למקובל האלוקי הרמ"ז רבנו משה זכותא זצוק"ל (אות פ סימן יט) אשר קיבל מרבו, ורבו מרבנו האר"י הקדוש זצוק"ל וזל"ק, פ"י שם זה הוא שם אדיר וקדוש, וכוחו להינצל ממקרה לילה ומהרהורים רעים, תאמר פסוק (תהלים קמט, ו) "רוממות א-ל בגרונם וחרב פיפיות בידם" ג' פעמים. ותכוון כי פיפיות הם ג' פי, "פי" ראשונה ממילת פי-פיות, נשאר פיות מיעוט רבים שנים, הרי כאן ג' פי כנגד ג' צדיקים יוסף בועז פלטי, כי ראשי תיבות וסופי תיבות (של יוסף) הרי פי, וכן פלטי, ובועז נאמר בו (רות ג, ח) "וילפת" ב' אותיות אמצעיות פי.

ואחר כך יאמר "יהי רצון מלפניך ה' (בניקוד שמירה) אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם שהצלת ג' צדיקים אלו מעבירה, כך תציל אותי אני פלוני בן פלוני... וירק ג' פעמים ולא ירוק ממש, אלא יוציא ראש לשונו מפיו ויכניסנו, כאילו רק רוק...

ולהרהורים רעים כתב האריז"ל שירוק גם ג' פעמים כנזכר, ויאמר בכל פעם "פי" ויכון למה שכתבו ויסיר הרהורים רעים עכל"ק.

*****
ולסיכום הדברים, כאשר יעלה בדעת האדם מחשבה לא טובה, סגולה להסיר המחשבות הרעות מדעתו, יאמר ג' פעמים פי פי פי, וישים הלשון בין השפתים וירק, אך לא ירק לגמרי. וסגולה זו יסודותיה בהררי קודש. 

*****
והנה נמשיך ונבאר אשר למדו אותנו רבותנו הקדושים זצוק"ל, מה יכוין כאשר אומר פי פי פי ורוקק ג' פעמים.

הנה מובא בספר אור לשמים (פרשת כי תשא על הפסוק לחשב מחשבות) וזל"ק, מי שרוצה לתקן מחשבותיו שיהיו קדושים, איתא בספרים הקדושים שיזכור תמיד ויהיה מורגל בפיו האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב, והנה מקרא מלא (ישעיה נט, כא) "לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר ה' מעתה ועד עולם.

והנה מפיך זה אברהם, ומפי זרעך זה יצחק, ומפי זרע זרעך זה יעקב, אם כן ג' פעמים פי כנגד ג' פיות פי האדמה, פי הבאר ופי האתון.

*****
וזהו יסוד גדול אשר נשתדל לשומו מול עינינו כל הימים, כאשר עולות בדעת האדם מחשבות רעות, יאמר ג' פעמים פי פי פי וירק ג' פעמים, אך לא עד הסוף. ויכוון בדעתו פי הראשון כנגד אברהם אבינו ולתקן מידת הקנאה, ופי השני כנגד יצחק אבינו ולתקן מידת הגאוה, ופי השלישי כנגד יעקב אבינו ולתקן מידת הכבוד. וכך יכול האדם להכניע שלושה אבות נזיקין, הקנאה התאוה והכבוד אשר מוציאים את האדם מן העולם.

ונחזק סגולה ויסוד זה בשער בת רבים ביותר בשבוע זה, שיזכני הקב"ה לעבור את הנסיון הקיומי בו אני נמצא בענין הבריאות, ושיהיו דברי התורה והחזוק האלו נחת רוח לפני ה', ונזכה לגאולה שלימה בקרוב ממש.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה